Reklamácie

V prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte emailom na  rptornado@gmail.com alebo telefonicky na +421 908 657 351. Tovar na spôsob dobierky neprijímame. Tovar nemusíte k nám posielať. Podľa modelu poškodeného produktu sa dohodneme na vyzdvihnutí tovaru kuriérom DPD, prípadne nám bude stačiť len foto dokumentácia závady.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.

Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku chyba spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude chybný výrobok /alebo jeho časť či súčasť/ bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.

Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu /záručnú opravu/ do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Záručná lehota sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo povereným dopravcom.

Reklamácia musí obsahovať aspoň:

  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
  • konkrétny popis chyby, prípadne s fotodokumentáciou poškodenia
  • kópiu dokladu o nadobudnutí – faktúru (prípadne kópia), ktorá slúži aj ako záručný list
  • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)

Ak uvedené náležitosti nebudú obsahom reklamácie, nebude sa môcť reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. V prípade uznania reklamácie bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený späť na naše náklady.Reklamačný protokol Vám bude vystavený a zaslaný emailom do siedmych dní od obdŕžania reklamácie. Rovnakým spôsobom budete informovaný o vybavení reklamácie a zaslaní opraveného alebo vymeneného výrobku späť na Vašu adresu.

Reklamácie zasielajte na:

(Vyššie poskytované Informácie boli použité zo zákona o ochrane spotrebiteľa)